"دنیای ساز" عضو اتحادیه، عضو نماد اعتماد، عضو انجمن صنفی و عضو رسانه‌های دیجیتال است.