تنبک (ضرب) بوشهری پژواک PEZHVAK طرح 102 آکبند

قطر دهانه:

تنبک بوشهری پژواک PEZHVAK طرح 1 آکبند

قطر دهانه:
رنگ: