تمپو رنگی پژواک آکبند

رنگ:

تنبک (ضرب) بوشهری پژواک PEZHVAK طرح 102 آکبند

قطر دهانه:

تنبک بوشهری پژواک PEZHVAK طرح 1 آکبند

قطر دهانه:
رنگ:

تنبک فلزی با پوست مصنوعی پژواک آکبند

قطر دهانه: