معرفی مقاله نحوه نگه داشتن آرشه:

بسیاری از سازهای زهی مانند ویولن، کنترباس و ویولنسل نیاز به نگه داشتن همزمان ساز و آرشه دارند. در حالی که بسیاری از مربیان وقت خود را صرف توضیح نحوه صحیح نگه داشتن ساز می کنند، تاکید کمتری بر نحوه نگه داشتن آرشه می شود. واقعیت این است که برای نگه داشتن آرشه، تنها یک راه درست وجود ندارد. در بین نوازندگانی که یک ساز را می نوازند، تنوع زیادی در تکنیک وجود دارد، و بسیاری از مربیان ایده های شخصی جداگانه ای در مورد نحوه نگه داشتن آرشه دارند. نحوه صحیح نگه داشتن آرشه همچنین بسته به نوع ساز زهی که می نوازید متفاوت است. چندین اصل اساسی برای یادگیری٬ برای شروع با چندین ساز زهی اصلی وجود دارد.

روش 1 از 4: در دست گرفتن آرشه ویولن یا ویولا

نگه داشتن آرشه

1 . با انگشت شست و بقیه انگشتان خود یک حلقه تشکیل دهید.

با استفاده از دست غیر غالب خود، آرشه را در حالت عمودی نگه دارید. با استفاده از انگشت شست و هر دو انگشت وسط و حلقه دست غالب خود، یک حلقه شل تشکیل دهید.
* توجه داشته باشید که انگشت اشاره و کوچک شما نیز باید به طور طبیعی به سمت انگشت شست شما خمیده شوند. انگشت شست خود را با آن انگشتان لمس نکنید، بلکه آنها را ریلکس و در حالت خمیده نگه دارید.

2 . آرشه را در دست منحنی خود قرار دهید.

در حالی که موهای آرشه رو به شما هستند، حلقه ای که ایجاد کرده اید را به آرامی باز کنید تا بتوانید چوب آرشه را داخل آن بلغزانید.
* چوب باید درست در نقطه ای که پاشنه (وسیله ای که موهای آرشه در آن نگه داشته می شود و قابل تنظیم است) با قسمت چرمی آرشه برخورد می کند، روی انگشت شست شما قرار گیرد.

3 . بگذارید انگشتان باقی مانده در جای خود قرار گیرند.

انگشت اشاره و حلقه خود را از طرف مقابل پاشنه (موگیر) آرشه پایین بیاورید. نوک آن انگشتان باید مستقیماً روی پاشنه قرار گیرند.
* انگشت اشاره شما باید به دور چوب٬ در فاصله یک انگشت٬ دور از انگشت وسط قرار گیرد و انگشت کوچک باید منحنی شود و روی چوب آرشه قرار گیرد.
* باید آرشه را به آرامی نگه دارید، نیازی نیست که با فشار و محکم آن را در دست بگیرید. انگشتان شما باید به شکل طبیعی و آرام و خمیده باشند و مفاصل شما نباید سفت باشند. کف دست شما نیز باید شل و ریلکس باقی بماند.

4 . تفاوت‌ها را در حرکات پایین و بالا در نظر بگیرید.

موقعیتی که در اینجا توضیح داده شده است، موقعیت اصلی است که هنگام هر دو حرکت به سمت پایین و بالا، از آن استفاده خواهید کرد. اما شما باید آرام باشید و تغییرات تدریجی در این حالت را در حالی که آرشه خود را در امتداد ساز حرکت می دهید، بپذیرید.
* به طور کلی، در هنگام حرکت به پایین، انگشتان شما قوس بیشتری دارند، اما در هنگام حرکت به سمت بالا، انگشتان شما کشیده تر می شوند.

5 . از کشش و تنش بیش از حد مفاصل خودداری کنید.

هنگام نواختن، مطمئن شوید که دست ها و مفاصل خود را از تنش دور نگه دارید. باید هنگام در دست گرفتن آرشه، راحت و آرام باشید.
* مفاصل انگشت اول و دوم شما همگی باید بدون وجود کشش شدید، کمی خم شوند. در غیر این صورت کنترل زیادی نخواهید داشت و ضربات شما کوتاه خواهند بود.

روش 2 از 4: در دست گرفتن آرشه ویولنسل

1 . انگشت شست خود را روی پاشنه قرار دهید.

شست دست غالب شما باید روی نقطه تماس بین آرشه و پاشنه قرار گیرد، که وسیله ای است در انتهای موهای آرشه، که می توان از طریق آن موها را سفت کرد. انگشت شست شما در نهایت بین موهای آرشه و چوب آرشه، جایی بین خود پاشنه و پد چرمی کنار آن قرار می گیرد.
* آرشه باید در حالت افقی باشد. در حالی که دست غالب خود را به درستی قرار می دهید، آرشه را مستقیماً با دست غیر غالب خود در وسط یا انتها قرار دهید. پس از تنظیم نگه داشتن آرشه، آن را از دست غیر غالب خود رها کنید.
* توجه داشته باشید که قسمتی از آرشه که برای نواختن استفاده می شود٬ به سمت طرف غیر غالب بدن شما خواهد بود. برای نوازندگان راست دست، این سمت چپ خواهد بود. برای نوازندگان چپ دست، این سمت راست خواهد بود.

2 . مچ دست خود را بچرخانید.

دست خود را شل کنید و مچ را کمی به سمت چپ و به سمت بدن خود بچرخانید.
* اگر چپ دست هستید و آرشه را با دست چپ غالب گرفته اید، مچ را کمی به سمت راست بچرخانید.

3 . اجازه دهید انگشتانتان در جای خود استراحت کنند.

انگشتان باقی مانده باید به آرامی بالای چوب آرشه خمیده شوند. انگشت کوچک نباید روی چوب آرشه قرار گیرد، در عوض، انگشت کوچک نیز باید با سه انگشت دیگر به سمت پایین کشیده شود.
* در حالی که این کار ضروری نیست، اما اغلب انگشت وسط در مقابل انگشت شست در طرف دیگر چوب قرار می گیرد. انگشت حلقه معمولاً در کنار پاشنه است و اولین مفصل انگشت اشاره شما معمولاً روی پد چرمی یا سیم پیچ فلزی جلوتر از پاشنه قرار می گیرد.
* حتی با اینکه محل دقیق قرارگیری انگشتان شما می تواند متفاوت باشد، اما هرگز نباید اجازه دهید که انگشت شست در حین نواختن به عقب برگردد. بلکه باید به آرامی در جهت عادی خم شود.
* در حین نواختن، بیشتر تکیه گاه شما، انگشت شست، انگشت کوچک و انگشت حلقه شما هستند.

4 . مچ دست خود را شل نگه دارید.

آرشه را به سیم های ویولنسل فشار ندهید. هنگام نگه داشتن و نواختن، آرشه به آرامی روی سیم ها قرار دهید.
* در نهایت، هنگام نواختن، باید یک مچ شل و آرام داشته باشید که در عین حال به اندازه کافی محکم باشد تا جهت حرکت آرشه را کنترل کند.

روش 3 از 4: نگه داشتن آرشه کنترباس آلمانی

نگه داشتن آرشه

1 . آرشه را به سمت پایین نگه دارید.

آرشه را به صورت عمودی به سمت پایین و پاشنه را رو به بالا نگه دارید. دست خود را در حالت «دست دادن» باز روی آرشه قرار دهید و کف دست خود را به آرامی بالای پاشنه بگذارید.
* “پاشنه” به مکانیسم محصور شده ای اشاره دارد که موهای آرشه را نگه می دارد و سفت می کند.
* پوزیشن «دست دادن» به سادگی به حالتی اشاره دارد که اگر برای دست دادن با کسی آماده می‌شوید، دست خود را در آن حالت نگه می‌دارید.
* توجه داشته باشید که این روش یکی از رایج ترین روش های نگه داشتن آرشه آلمانی است، اما این تنها راه نیست. اگر می‌خواهید تکنیک‌های مختلف را کشف کنید، درمورد آن با یک معلم کنترباس یا یک نوازنده کنترباس با تجربه‌تر صحبت کنید.

2 . آرشه را بچرخانید تا زمانی که انگشت اشاره شما را لمس کند.

به آرامی آرشه را به طرفین بچرخانید، پاشنه را بیشتر در کف دست خود بکشید و آرشه را به سمت داخل و به سمت بدن خود بگیرید.
* نوک شست خم شده شما باید به سختی بتواند نوک انگشت اشاره شما را لمس کند و هر دو باید به آرامی بالای آرشه قرار گیرند.
* آرشه را بین انگشت شست و اشاره خود نیشگون نگیرید. آنها فقط باید در بالای آرشه قرار گیرند و نباید مستقیماً به آن چنگ بزنند.

3 . بگذارید انگشتان باقی مانده در جای خود قرار گیرند.

انگشت میانی خود را طوری قرار دهید که مستقیماً در کنار انگشت اشاره قرار گیرد. انگشت حلقه باید در کنار انگشت وسط قرار گیرد و انگشت کوچک باید زیر پاشنه قرار گیرد.
* انگشت کوچک شما باید قسمت بیرونی فرول، قسمت نقره ای آرشه شما را لمس کند.
* اساساً، آرشه به آرامی در داخل دست شما جمع می شود و در حین نواختن، در حالت افقی نگه داشته می شود.

4 . هنگام نواختن، حالت درست دست خود را نگه دارید.

هنگام نواختن، دستان خود را آرام و انعطاف پذیر نگه دارید تا امکان حرکت فراهم شود، اما کنترل خود را از دست ندهید. در حین نواختن به سمت پایین، مچ دست باید کمی خم شود تا آرشه را صاف، روی سیم ها نگه دارد.
* به طور مشابه، هنگام نواختن انگشتان کمی صاف می شوند، اما مطمئن شوید که بیش از حد کشیده نمی شوند، چون این اتفاق کنترل شما را کاهش می دهد و حرکت برگشتی شما را دشوار می کند.

روش 4 از 4: نگه داشتن آرشه کنترباس فرانسوی

نگه داشتن آرشه

1 . دست خود را روی آرشه شل کنید.

وسط آرشه را با دست غیر غالب خود نگه دارید. دست غالب خود را روی آرشه، درست بالای پاشنه قرار دهید. انگشتان دست غالب خود را شل نگه دارید و به طور طبیعی از هم باز کنید.
* آرشه باید در حالت افقی باشد.

2 . اجازه دهید انگشتانتان در جای خود قرار گیرند.

انگشت شست خود را کمی خم کنید تا نوک آن، نقطه ای که پاشنه با بقیه آرشه برخورد می کند یا “نقطه تماس” را لمس کند. انگشتان دیگر شما باید به آرامی بالای چوب آرشه به سمت پایین خم شوند.
* اجازه ندهید انگشت کوچک شما بالای چوب آرشه قرار بگیرد. اگر قبلا ویولن یا ویولا نواخته باشید، این وضعیت ممکن است برای شما راحت باشد، اما اگر آن را با آرشه فرانسوی تکرار کنید، دست شما پشتیبانی کافی نخواهد داشت. درعوض، انگشت کوچک باید منحنی شود و با بقیه انگشتان بالای چوب آرشه کشیده شود.
* هنگامی که با دست غالب خود آرشه را به خوبی نگه داشتید، می توانید آرشه را از دست غیر غالب خود رها کنید.
* می‌توانید اجازه دهید انگشتانتان بر روی آرشه امتداد پیدا کنند، یا می‌توانید آن‌ها را بالاتر نگه دارید. انتخاب با شماست. حالات مختلفی را آزمایش کنید تا متوجه شوید در چه مکانی طبیعی‌ترین احساس را دارید و بیشترین کنترل را به شما می‌دهد.

3 . اگر این طرز نگه داشتن آرشه برای شما راحت نیست، یک روش دیگر را امتحان کنید.

با اینکه روشی که توضیح داده شد، رایج‌ترین تکنیک نگه‌داشتن آرشه فرانسوی است، اما اگر نگه‌داشتن آرشه به این شکل برای شما ناخوشایند یا ناراحت‌کننده است، می‌توانید تغییراتی را ایجاد کنید.
* سعی کنید از نحوه نگه داشتن آرشه توسط معلمان، مربیان یا اجراکنندگان مورد علاقه خود تقلید کنید تا بتوانید تغییرات جزئی را در نحوه نگه داشتن آرشه فرانسوی امتحان کنید، مانند قرار دادن انگشت کوچک در “U” پاشنه. نواختن کنترباس بسیار شخصی است، اما برای یافتن موقعیت ایده آل برای نگه داشتن آرشه خود، نیاز به تمرین زیادی است.
* طول انگشتان و اندازه دست‌های شما احتمالاً تعیین می‌کند که نگه‌داشتن آرشه، تا چه حد برای شما راحت است یا اینکه چگونه انگشتان شما روی آرشه از هم باز می‌شوند. سعی کنید انگشتان خود را در طول پاشنه آرشه، جلوتر یا عقب تر ببرید.
* یک قانون خوب، صرف نظر از اندازه دستانتان، این است که انگشتانتان را با فاصله طبیعی از هم دور کنید. برای پیدا کردن این فاصله طبیعی، به دست‌هایتان اجازه دهید در کنار بدنتان قرار بگیرند و به طور طبیعی انگشتان و شست‌هایتان خمیده شوند. این فاصله طبیعی و راحت بین انگشتان شما، همان حالت و فاصله ای است که انگشتان شما هنگام نگه داشتن آرشه باید داشته باشند.

4 . هنگام نواختن، دستانتان را در جای خود نگه دارید.

نگه داشتن اولیه بسیار ساده تر از حفظ آن نحوه نگه داشتن از طریق نواختن سنگین است. مهم است که با نواختن روزانه، دستان خود را تمرین دهید تا استقامت لازم برای حفظ نحوه نگه داشتن آرشه خود، در طول چندین آهنگ را داشته باشید.
* هیچ انگشت خاصی را بیش از حد فشار ندهید. سعی کنید کشش بین تمام انگشتان و شست خود را حفظ کنید. اجازه ندهید انگشت کوچک یا شست شما صاف شوند.

نکات
* ویدیوهای نواختن ساز توسط نوازندگان مورد علاقه خود را تماشا کنید تا ببینید که نحوه نگه داشتن آرشه توسط آنان به چه صورت است. وقتی دوربین بزرگ‌نمایی می‌کند، ویدیو را مکث کنید و سعی کنید شیوه نگه‌داشتن آرشه را کپی کنید.
* از مربی یا معلم خود در مورد نحوه نگه داشتن آرشه خود راهنمایی بخواهید. برخی از مربیان ترجیح می دهند شاگردانشان آرشه را به روشی خاص نگه دارند.

هشدار
* همانطور که یاد می گیرید که چگونه آرشه خود را نگه دارید، به یاد داشته باشید که هرگز موهای روی خود آرشه را لمس نکنید. اگر این کار را انجام دهید، دست شما روغن ها و کثیفی ها را روی موها می کشد که باعث کثیف شدن آن می شود و از چسبندگی آن در هنگام کلوفون زدن جلوگیری می کند و در نتیجه صدای ساز را خراب می کند.

نتیجه گیری

درک تکنیک مناسب برای نگه داشتن آرشه ویولن، برای تولید موسیقی زیبا و رسا ضروری است. با در دست گرفتن متعادل آرشه، حفظ موقعیت آرام و در عین حال محکم دست، و تمرکز بر حرکات آرشه، می توانید پتانسیل کامل ساز خود را باز کنید. به یاد داشته باشید که به توزیع وزن در امتداد آرشه توجه کنید و در صورت نیاز، تنظیمات ظریف را انجام دهید. با تمرین منظم و تعهد به اصلاح تکنیک خود، ارتباط یکپارچه ای بین آرشه، ساز و بیان موسیقی خود ایجاد خواهید کرد. سفر اکتشاف و یادگیری را شروع کنید و بگذارید آرشه ویولن شما به امتداد صدای موسیقی شما تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *